Bada a caminà

/ba-da a ca-mi-nà/

Non ragioniam di lor ma guarda e passa.

Visita lo Store Ufficiale DI SARAI BELO TE

error: Nun ce provà!